Algemene voorwaarden Mallorca Retreat

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Door het versturen van het inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retreat plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per omgaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft De Prakt(eik) | Mallorca Vibes het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende activiteit of maaltijd.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan gelden de volgende annuleringskosten:

– Tot 8 weken (56 dagen) voor aanvang van het programma: de aanbetaling
– Annulering tussen 8 en 4 weken (28 dagen) voor aanvang: 50% van deelnamekosten.
– Annulering tussen e en 2 weken (14 dagen) voor aanvang van het programma: 75% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: 100% van de deelnamekosten; er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan De Prakt(eik) | Mallorca Vibes zijn doorgegeven.

8. De Prakt(eik) | Mallorca Vibes heeft het recht de retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de organisator of overmacht. In geval van annulering door De Prakt(eik) | Mallorca Vibes heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde programmageld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

9. De Prakt(eik) | Mallorca Vibes heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de retreat.

AANSPRAKELIJKHEID

1. De Prakt(eik) | Mallorca Vibes zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreat.

2. Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. De Prakt(eik) | Mallorca Vibes is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan De Prakt(eik) | Mallorca Vibes. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De soft excercises (yoga/ballet) zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meldt voorafgaande aan de excercises altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. De Prakt(eik) | Mallorca Vibes heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een docente/masseuse/schoonheidsspecialiste wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. De Prakt(eik) | Mallorca Vibes zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS

1. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retraat niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De Prakt(eik) | Mallorca Vibes is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. De Prakt(eik) | Mallorca Vibes heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of De Prakt(eik) | Mallorca Vibes niet opvolgen, kunnen uit de retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van retreatgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van De Prakt(eik) | Mallorca Vibes.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

 

De Prakt(eik)

Loospad 17

6815 GA Arnhem

06-46287165 | info@deprakteik.nl